Kritéria pro přijetí dítěte

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2021/2022
Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst.2. písm.b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst.2 Školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí
se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince, místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou
mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst.5 Školského zákona.

Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, postupuje správní orgán takto:

  • V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 34, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů jsou přednostně přijaty děti jeden školní rok před zahájením povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v obci Pňov-Předhradí a spádových obcích.
  • Děti, které k 31.8. 2020 dosáhly věku čtyř let, které mají místo trvalého pobytu v obci Pňov-Předhradí a spádových obcích.
  • Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku dítěte.
  • Ostatní děti jsou seřazeny dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity MŠ.

V Pňově-Předhradí 7.4. 2021